מבוא

תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להלן: “תנאי השימוש” ו/או “ההסכם”) חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי חברת פיצה גל בע”מ, לרבות כל זכיינית מאושרת מטעמה להלן: (“פיצה גל בע”מ”).

 להלן: (“האתר”) www.pizzago.co.il.

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין פיצה גל בע”מ.

כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש על כל ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. כמו כן, הינך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של פיצה גל אריה בע”מ. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושך באתר, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים, נגדך בין על ידי פיצה גל בע”מ ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחר.

פיצה גל בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין. זוהי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר.

תנאי השימוש והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות של פיצה גל בע”מ להלן: (“מדיניות הפרטיות”) מפורסמת באתר והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אנא הקפד לקרוא היטב גם את מדיניות הפרטיות בטרם שימוש באתר.

אתר משלוחים

האתר משמש לביצוע משלוחים בלבד של מוצרי מזון ושתיה בהתאם לתפריט משלוחים המפורסם באתר. בתנאי השימוש פעילות זו תכונה “ביצוע ההזמנה” ו/או “הזמנת משלוח”.

כל מידע, לרבות מידע אודות המוצרים המשווקים על ידי פיצה גל בע”מ, כל התכנים ו/או כל חומר המפורסם באתר, לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים להלן: (“החומרים”) וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר, עיצוב האתר, הינם רכושה של פיצה גל ו/או היא בעלת זכויות ההפצה והשימוש בהם בישראל.

המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם המוצרים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה. מחיר המוצר הינו כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע”מ כדין. פיצה גל בע”מ שומרת לעצמה את הזכות, לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את היצע המוצרים המוצעים באתר ואת מחיריהם ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות להפסיק באופן זמני או קבוע מכירת מוצר מסוים דרך האתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי גוונים בין הצבעים המופיעים בתצלומי המוצרים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

הזמנת משלוחים, אופן תשלום וביטול הזמנה

עצם ביצוע הזמנה באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הגולש המבצע את ההזמנה להלן: (“המזמין” ו/או “הגולש”) כי קרא את תנאי השימוש, הבין אותם והוא מסכים לתוכנם.

על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה עליך לפעול באופן מלא אחר הוראות תהליך ההזמנה באתר.

במסגרת הליך ההזמנה, יהיה עליך להזין מספר טלפון סלולרי  פיצה גל בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אמצעי הזיהוי בכל אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

על מנת שהזמנה תתקבל עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו ו/או נקלטו באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא באתר, לא תחייב את פיצה גל בע”מ.

לצורך ביצוע הזמנה באתר תידרש למסור פרטים אישיים, לרבות שמך המלא ו/או שנת הלידה שלך ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון ו/או כתובת מגורים ו/או פרטי התקשרות נוספים עמך ו/או פרטים אישיים אחרים.

יובהר כי אינך חייב למסור על פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד.

יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הזמנות באתר. עליך לספק פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה. פיצה גל בע”מ שומרת את פרטי ההתקשרות עמך על מנת להקל על הליך ביצוע הזמנה עתידי. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של פיצה גל בע”מ המפורסמת באתר.

חיוב בגין ההזמנה יתבצע במזומן במעמד קבלת המוצר או באמצעות חשבון כרטיס האשראי, אשר את פרטיו תזין באתר בעת ביצוע ההזמנה. פרטי האשראי יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע המשלוח.

הזמנה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי הינה כפופה לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

ביטול הזמנה – אפשרי בכל שלב עד לאישור ההזמנה. מרגע אישור ההזמנה על ידך, אין אפשרות לבטל את ההזמנה .

מובהר בזאת כי מרגע אישור ההזמנה על ידך, ההזמנה נקלטת בסניף אשר צפוי לספק אותה ומרגע קליטתה בסניף – הסניף מתחיל בהכנת ההזמנה ואספקת המוצרים המוזמנים על ידך. לא ניתן לבטל את ההזמנה מרגע אישורה על ידך.

לא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי על ביטול של הזמנה.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. פיצה גל בע”מ תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

• כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.

• פיצה גל בע”מ רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרון ו/או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות לחיצה על “הסר מרשימת תפוצה” או “הסר”.

• ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר פיצה גל בע”מ.

• לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו

פיצה גל בע”מ לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באפליקציה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

• במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר פיצה גל בע”מ, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו , פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה פיצה גל בע”מ רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;

• אם יינתן צו שיפוטי המורה לפיצה גל בע”מ למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

• כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין פיצה גל בע”מ;

• בכל מקרה שפיצה גל בע”מ תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

• אם פיצה גל בע”מ תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

תלונות

“דברו איתנו” משמשת גם כתיבת תלונות ו/או פניות.

תלונות תקבלנה התייחסות בתוך 14 ימי עסקים.